Wettelijke bepalingen

Makro Cash & Carry Belgium
Nijverheidsstraat 70B-2160 Wommelgem
Tel.: 03/328.90.00
BTW BE 0406.952.018
RPR Antwerpen
Hierna genoemd: MAKRO

Gegevensbescherming

Verzameling, gebruik en/of verwerking:

De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren (Persoonlijke gegevens) zullen door MAKRO verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden met het oog op de uitvoering en naleving van het klantencontract dat u met MAKRO gesloten hebt, voor algemene servicedoeleinden op lange termijn, voor een persoonlijke klantenservice, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, direct marketing en markt- en opinieonderzoeksactiviteiten (via post en elektronische communicatie).

Vrijgave voor technische verwerking:

Aangezien MAKRO samenwerkt met METRO Group, een grote groep van ondernemingen die wereldwijd actief is, kunnen uw Persoonlijke gegevens naar één van de internationale datacentra van de METRO groep doorgestuurd worden of van een dergelijk centrum terug ontvangen worden (beheerd door de METRO Group Information Technology GmbH (MGI), Datacentra. Daarnaast kunnen deze gegevens in de Datacentra zelf verwerkt worden met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in Lid 1. MAKRO en de Datacentra werken overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens om zodoende overal een gelijkaardig en adequaat niveau van gegevensbescherming te kunnen garanderen, zelfs wanneer uw gegevens naar landen verstuurd zouden worden met een ander niveau van gegevensbescherming.

Overdracht aan derde partijen:

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Makro of in opdracht van Makro handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens:

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in Lid 1 en voor IT-beveiligings- en -onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens. MAKRO treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde wettelijke bepalingen terzake te kunnen voldoen en/of om nieuwe verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen.

Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens:

U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

Intrekking van uw toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

MAKRO contactinformatie:

Indien u verder nog vragen hebt en/of (i) uw Persoonlijke gegevens wilt inzien of deze wilt controleren, (ii) een verzoek met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens wilt indienen of (iii) uw hierbij gegeven toestemming wilt intrekken, gelieve dan contact op te nemen met de klantendienst van de vestiging die uw klantenkaart verstrekt heeft.

Wijzigingen aangebracht aan het toestemmingsformulier:

Indien MAKRO van plan is om wijzigingen aan dit toestemmingsformulier aan te brengen, zal MAKRO u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Indien u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving geen bezwaar hebt aangetekend, zal de wijziging geacht worden aanvaard te zijn. MAKRO zal u aan het begin van deze termijn, d.w.z. op het ogenblik van de kennisgeving van de wijziging, herinneren aan het belang van uw reactie.

Disclaimer

Deze website van Makro België dient uitsluitend informatiedoeleinden. Makro besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Makro behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Makro behelst generlei aanbod van Makro aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Makro tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Makro, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Makro ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Makro.

Makro aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Makro aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Makro of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Makro is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Makro. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Makro in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.