Algemene verkoopsvoorwaarden

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden van Makro Cash & Carry Belgium NV* (hierna genoemd “Makro”) zijn van toepassing op de kaarthouders en/ of inkoopgemachtigden van de Makro koperskaart (hierna ook "klant" genoemd).

 1. Elke kaarthouder en/of inkoopgemachtigde van de Makro-koperskaart, heeft op vertoon van zijn koperskaart toegang tot de Makro-winkels. 
 2. De koperskaart is niet overdraagbaar. Bij misbruik is de kaarthouder aansprakelijk voor de door Makro geleden schade en kosten. 
 3. De kaarthouder verbindt zich ertoe alle eventuele wijzigingen met betrekking tot de gegeven inlichtingen (adres, BTW-nummer, inkoopgemachtigden, activiteiten,…) onmiddellijk en schriftelijk aan Makro mee te delen.
  De kaarthouder is aansprakelijk voor de door Makro geleden schade en kosten die voortvloeien uit het niet doorgeven van wijzigingen of voor het geven van verkeerde inlichtingen.De koperskaart blijft eigendom van Makro. Makro dient onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van het verliezen van de koperskaart. 
 4. De kaarthouder is aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de koperskaart, zolang de intrekking van de koperskaart niet schriftelijk aan Makro werd aangevraagd door de kaarthouder. 
 5. Makro kan de koperskaart te allen tijde intrekken of blokkeren. 
 6. Indien een klant een originele verpakking van een artikel opent of beschadigt, kan die ertoe verplicht worden het betrokken artikel te kopen. 
 7. Alle aankopen zijn contant betaalbaar, tenzij onderling anders overeengekomen werd. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op de onderling overeengekomen vervaldag, geven recht, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, op een verwijlinterest van 7% per jaar. Daarenboven is de schuldenaar bij toepassing van artikel 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding verschuldigd, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR.
  De BTW is voor rekening van de koper. De BTW is steeds contant betaalbaar aan de kassa tenzij onderling anders overeengekomen.
  Makro accepteert naast cash, ook andere betaalmiddelen via Bancontact, Mister Cash en de Makro Mastercard.
  De goederen blijven eigendom van Makro tot de volledige betaling ervan. 
 8. Voor omruiling of herstelling van aangekochte goederen dient de klant zich tot de klantendienst te wenden.
  Een artikel kan omgeruild worden binnen 10 dagen na aankoop, voor zover dit toegestaan en hygiënisch en/of technisch verantwoord is.
  Het artikel wordt omgeruild als het in nieuwe, onberispelijke staat wordt teruggebracht in de originele verpakking en met de originele aankoopfactuur.
  De factuur geldt als enig garantiedocument voor de bij Makro aangekochte producten.
  Bij herstelling onder garantie dient de klant de originele aankoopfactuur voor te leggen. 
 9. Makro biedt alle wettelijke garanties zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek en de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.
  De factuur geldt als bewijs van aankoopdatum. Om aanspraak te maken op garantie, dient contact te worden opgenomen met de klantendienst. 
 10. Het betreden, rijden en parkeren op de Makro-terreinen gebeurt op eigen risico. 
 11. Het is verboden om dieren, (boodschap)tassen, fototoestellen of dergelijke in de winkel mee te nemen. 
 12. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die Makro heeft ontvangen in verband met de uitreiking van de koperskaart en de informatie die Makro heeft verkregen door de aankopen van de kaarthouder mogen verwerkt worden door Makro in het kader van klantenbeheer en direct marketing. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de voorwaarden “gegevensbescherming Makro” ontvangen bij de uitreiking van de koperskaart. 
 13. Indien één van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 
 14. Makro kan te allen tijde deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen. 
 15. De algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.