Fiscale Voordelen

Hierna sommen we een aantal elementen op die voor je bedrijf nuttig kunnen zijn.


Voordelen werkgever

 • Eenvoudig te bestellen. 
 • Onder bepaalde voorwaarden worden deze sociale voordelen, toegekend aan werknemers, aftrekbaar als beroepskost. 
 • Onder bepaalde voorwaarden worden de bedragen die besteed worden aan dit sociaal voordeel, toegekend aan werknemers, vrijgesteld van RSZ-bijdragen. 
 • Motiverend voor de werknemer aangezien die het volledige bedrag van de cadeaubon (aankoopbon) belastingvrij kan besteden.

Voordelen voor de werknemer

 • Hij ontvangt de reële waarde van de cadeaubon (aankoopbon). 
 • Hij kan de cadeaubon (aankoopbon) besteden naar eigen keuze. 
 • De ontvanger van de cadeaubon (aankoopbon) kan kiezen uit het ruime Makro-assortiment. 
 • De cadeaubon kan onder bepaalde voorwaarden als een sociaal voordeel belastingvrij worden ontvangen (zie hieronder). 
 • De cadeaubon kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen.

Voorwaarden tot aftrekbare beroepskost bij werkgever (noch de werkgever, noch de werknemer dienen belastingen te betalen op het sociaal voordeel indien aan de voorwaarden voldaan is) 

 • Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel verkrijgen. 
 • De toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, patroonsfeest, verjaardag, eervolle onderscheiding, pensionering. 
 • Het totaalbedrag dat wordt toegekend mag niet meer bedragen dan € 35 per jaar en per werknemer, met dien verstande dat ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, een bijkomend bedrag van maximaal € 35 per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer. 
 • Een hogere maximumwaarde wordt aanvaard indien de cadeaubon (aankoopbon) wordt geschonken naar aanleiding van: 
  • Overhandiging van een eervolle onderscheiding: € 105 per dienstjaar en per werknemer. 
  • Pensionering: € 35 per volledig dienstjaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever die het geschenk toekent, met een minimum evenwel van € 105. 
 • De cadeaubon (aankoopbon) moet een beperkte looptijd hebben en mag onder geen beding aan de begunstigde in speciën worden uitbetaald. 


Voorwaarden tot sociale vrijstelling (geen RSZ - bijdragen verschuldigd indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan)
De cadeaubon (aankoopbon) is vrij van RSZ-bijdragen indien het bedrag dat de werkgever besteedt aan het geschenk de eerder vermelde plafonds niet overschrijdt: 
 • € 35 per jaar en per werknemer, eventueel te vermeerderen met € 35 euro per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer. Gelieve te noteren dat de sociale vrijstelling (geen RSZ-bijdragen) enkel van toepassing is op cadeaubons die naar aanleiding van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas uitgereikt worden en niet op cadeaubons die naar aanleiding van verjaardag of patroonsfeest worden uitgereikt. 
 • Maximum € 105 per dienstjaar en per werknemer bij de overhandiging van een eervolle onderscheiding. 
 • Minimum € 105 in geval van pensionering met maximaal € 35 per volledig dienstjaar en een absoluut maximum van € 875. 


Meer info is terug te vinden op www.fgov.be